سوالات صنايع هوائي و فضائي کارشناس رسمی دادگستری+ پاسخنامه

سوالات صنايع هوائي و فضائي کارشناس رسمی دادگستری+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوائي و فضائي(كد 46)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)صنايع هوائي و فضائي(كد 46)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  امور مهندسي، طراحي، ساخت و بهره برداري

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ طراحي هواپيما ـ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  پيشرانش و طراحي موتورهاي توربين گازي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ مكانيك و ديناميك پرواز

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ آيروديناميك از مادونِصوت تا ماوراي صوت

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ تحليل و طراحي سازههاي هوايي و فضايي

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ مواد و روشهاي ساخت و طراحي ماهواره

سوالات کارشناس رسمی دادگستری درس :  ـ اصول تعمير و نگهداري ماهواره

350 سوال پرتکرار کارشناس رسمی دادگستری صنايع هوائي و فضائي+ پاسخ

+ سوالات کارشناس رسمی دادگستری (98 )صنايع هوائي و فضائي+ پاسخ

azmonfaragir
14 آوریل 2020
443 بازدید