سوالات حوادث ناشي از كار کارشناس رسمی دادگستری+ پاسخنامه

سوالات حوادث ناشي از كار کارشناس رسمی دادگستری+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشي از كار(كد 48)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری (خرداد ۹۹)حوادث ناشي از كار(كد 48)سوال با پاسخ پاسخ

 

کارشناس رسمی دادگستری//درس  مجموعه آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار  150 سوال با پاسخ

کارشناس رسمی دادگستری//درس ـ مبحث ۱۲ و ۱۵ و17  مقررات ملّي ساختمان ـ 50  سوال با پاسخ

کارشناس رسمی دادگستری//درس  قانون كار ـ 240  سوال با پاسخ

کارشناس رسمی دادگستری//درس  قانون تأمين اجتماعي ـ  350 سوال با پاسخ

کارشناس رسمی دادگستری//درس قانون بيمه بيكاري و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه 320  سوال با پاسخ

کارشناس رسمی دادگستری//درس ـ مفاد طرح طبقه بندي مشاغل  450  سوال با پاسخ

 نمونه سوالات سال 1398  کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشي از كار سوال با پاسخ چواب

 

azmonfaragir
15 آوریل 2020
1017 بازدید