سوالات امور مالياتي کارشناس رسمی دادگستری(كد 47)+ پاسخنامه

سوالات امور مالياتي کارشناس رسمی دادگستری(كد 47)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور مالياتي(كد 47)+ پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور مالياتي(كد 47)سوال با جواب پاسخ

سوالات کارشناس رسمی دادگستری/  قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به آن ـ 700  سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری/  قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به آن ـ650  سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری/   حسابداري مالياتي ـ  300 سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری/  قانون تجارت ـ 540  سوال با جواب

سوالات کارشناس رسمی دادگستری/  قانون كار و قانون تأمين اجتماعي  350  سوال با جواب

azmonfaragir
14 آوریل 2020
4396 بازدید