سوالات استخدامی (کارشناس امور فرهنگی) کدشغل 181 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (کارشناس امور فرهنگی) کدشغل 181 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (کارشناس امور فرهنگی) کدشغل 181 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی30 سوال + پاسخنامه

مبانی و نظریه های فرهنگی180 سوال + پاسخنامه

مدیریت سازمان های فرهنگی 270 سوال + پاسخنامه

انسجام ملی و تنوع فرهنگی210 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور فنی صنایع) کدشغل 85 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
16 آگوست 2019
187 بازدید