سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس مهندسی برق 327 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس مخابرات 37 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس الکترونیک173 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس شبکه های مخابراتی 50 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس زبان انگلیسی عمومی =1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (کارشناس امور دریایی1) کدشغل3258 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
19 آگوست 2019
266 بازدید