سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس استاتیک115 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس مقاومت مصالح113 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اجزای ماشین 500 سوال با جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ترمودینامیک  20 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس سیالات261 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس انتقال حرارت14 سوال + پاسخنامه

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس مکانیک) کدشغل3226 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

azmonfaragir
18 آگوست 2019
197 بازدید