سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هیدروژئولوژی150 سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هیدرولوژی مهندسی 65 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زمین شناسی منابع آب55 سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس مدیریت منابع ابی30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هیدرولیک و سازه های ابی160 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مهندس منابع آب) کدشغل3240 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
18 آگوست 2019
193 بازدید