سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حقوق اساسی 270 سوال +  پاسخنامه

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حقوق اداری415 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اخلاق حرفه ای120 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس فرهنگ سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس مبانی  سازمان و مدیریت 491سوال + پاسخ نامه      

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس مبانی حفاظت  150 سوال بهمراه جواب +جزوه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )  درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (مامور حراست) کدشغل 1278 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
16 آگوست 2019
503 بازدید