سوالات استخدامی (رشته آمار) بانک رفاه 98

سوالات استخدامی (رشته آمار) بانک رفاه سال 98 بهمراه جواب

نمونه سوالات استخدامی (رشته آمار) بانک رفاه سال 98

 

1ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس  احتمال  260  +سوال با جواب صحیح

2ـ نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس روش هاي آماري  150 +سوال با جواب صحیح

3ـ  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس نمونه گيري 1    120 +سوال با جواب صحیح

4ـنمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس   رگرسيون 1   120 +سوال با جواب صحیح

5ـنمونه سوالات استخدامی بانک رفاه درس استنباط آماري    210 +سوال با جواب صحیح

سوالات عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

azmonfaragir
21 سپتامبر 2019
361 بازدید