سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

مجموعه فیزیک شامل:

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس  مکانیک96 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس الکتریسیته و مغناطیس 148سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس فشار هیدرواستاتیک115 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حرکت نوسانی و امواج197 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس نور 65 سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حرارت و ترمودینامیک 30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس فیزیک جدید 168 سوال + پاسخنامه

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر فیزیک ) کدشغل3044 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
18 آگوست 2019
247 بازدید