سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (دبیر زیست) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (دبیر زیست کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زیست شناسی سلولی و مولکولی140 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس بیوشیمی330 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر زیست) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ژنتیک 305 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس فیزیولوژی گیاهی 330 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس فیزیولوژی جانوری 359 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس میکروبیولوژی 454 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (دبیر زیست ) کدشغل3040 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
224 بازدید