سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 )

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حسابرسی  335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حسابداری مالی 293 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس حسابداری صنعتی 237 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس قانون تجارت 420 سوال + پاسخنامه

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی (حسابرس) کدشغل3032 (استخدامی آموزش و پرورش سال 97 ) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
169 بازدید