سوالات استخدامی بخش خصوصی شرکتهای صنعتی، تجاری و فناور، شرکت‌ها و صنایع دانش بنیان (بازاریاب تلفنی کد شغل 1001)

سوالات استخدامی خصوصی شرکتهای صنعتی، تجاری و فناور، شرکت‌ها و صنایع دانش بنیان(بازاریاب تلفنی کد شغل 1001)

سوالات استخدامی بخش خصوصی شرکتهای صنعتی، تجاری و فناور، شرکت‌ها و صنایع دانش بنیان (بازاریاب تلفنی کد شغل 1001)

شامل سه بخش:

1. آزمونهای شخصیت شناسی(مشترک بین همه ی رشته ها)

مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست آزمون شخصیت شناسی
2. دانش و مهارتهای عمومی(مشترک بین همه ی رشته ها)

نمونه سوالات ارتباط مؤثر با جواب

نمونه سوالات مهارت کار با رایانه،

نمونه سوالات مهارت کار با اینترنت،

نمونه سوالات دانش زبان انگلیسی

1- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1364 عدد نمونه سوال
2-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1348 عدد نمونه سوال
3-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1256 عدد نمونه سوال
4-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1232 عدد نمونه سوال
5-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – 1300 عدد نمونه سوال
6-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1400 عدد نمونه سوال
7-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد 1360 عدد نمونه سوال


3. دانش و مهارتهای تخصصی

نمونه سوالات هنر 300 سوال پاسخنامه

نمونه سوالات ریاضی 360 سوال پاسخنامه

نمونه سوالات آمار و کاربرد آن در مدیریت 110 سوال پاسخنامه

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  510 سوال + پاسخنامه

سوالات درک عمومی ریاضی 200 سوال با جواب

نمونه سوالات هوش ریاضی  150 سوال با جواب

نمونه سوالات ادبیات فارسی  40 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات فارسی عمومی 330 سوال + پاسخنامه

سوالات هندسه 120 سوال + پاسخنامه

 

 

azmonfaragir
19 آگوست 2019
383 بازدید