سوالات استخدامی بانک رفاه 98 (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)

سوالات استخدامی بانک رفاه 98 (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری) +سوپر مفت

سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)پی دی اف

 

سوالات رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)(ـ

 سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)  اصول روابط عمومي  60  سوال با جواب

سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)  اصول و مباني روزنامه نگاري 40   سوال با جواب

سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)  جامعه شناسي   280  سوال با جواب

  • سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)   وسايل ارتباط جمعي  100 سوال با جواب

  • سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)  آمار 360  سوال با جواب

  • سوالات استخدامی بانک رفاه (علوم ارتباطات)(روزنامه نگاری)  روش تحقيق)   715  سوال با جواب

 

سوالات عمومی:
1 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان انگلیسی – عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 – نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی  بانک رفاه استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
4 اکتبر 2019
183 بازدید