سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس بیماریهای دام و طیور150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور180 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشا دامی 90 سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس پیشگیری و واکسناسیون دام و طیور 120 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال + جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(کاردان دامپزشکی)کدشغل2702(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
326 بازدید