سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس مبانی هنرهای تجسمی 300 سوال با جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس طراحی 150 سوال با جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس خلاقیت تصویری 200 سوال با جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس درک عمومی هنر 200 سوال با جواب

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97)درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97)  درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر هنر)کدشغل2601(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
245 بازدید