سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97)درس مبانی جامعه شناسی889 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس روش تحقیق 60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس نظریه های جامعه شناسی 380 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی 150 سوال + پاسخنامه

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97)درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیر علوم اجتماعی)کدشغل2611(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
202 بازدید