سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ اروپا در قرون وسطی120 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ اروپا در دوره رنسانس 270 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ اروپا در قرون جدید240 سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ ایران پیش از اسلام (تاریخ باستان)یک 250 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ ایران پیش از اسلام (تاریخ باستان)دو 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ  ایران اسلامی (در دو قرن نخستین)120 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درستاریخ  ایران اسلامی (ایران میانه تا پایان صفوی) 180 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی ) 300 سوال + پاسخنامه

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(دبیری تاریخ)کدشغل2602(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
296 بازدید