سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97)

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس مهندس نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس پایگاه داده ها454 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان c++ تعداد150سوال با جواب

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال + جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(برنامه نویس سیستم)کدشغل3002(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
221 بازدید