سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) 

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) 

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) 

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس  آموزش و پرورش استثنایی ۳۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس آموزش و پرورش افراد نابینا ۲۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس آموزش و پرورش افراد ناشنوا  ۲۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اختلالات گویایی ۲۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اختلالات رشدی ۲۲۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ژنتیک (نارساییهای استثنایی) ۳۰۰ سوال با جواب

 

 

بهمراه سوالات عمومی

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ICDL)=۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس ریاضی و آمار مقدماتی= 1260 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان و ادبیات فارسی=۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس معارف اسلامی=تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس زبان انگلیسی عمومی=1350عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی=1300 عدد نمونه سوال +جواب

سوالات استخدامی(آموزگار استثنایی)کدشغل2608(استخدامی آموزش و پرورش سال97) درس هوش و توانمندی‌های عمومی = 1235 عدد نمونه سوال +جواب

 

 

azmonfaragir
17 آگوست 2019
223 بازدید