سوالات آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

سوالات آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به همراه پاسخنامه

سوالات کارگزاری گمرک چندین دوره از دهه 80 الی امسال با پاسخنامه

 

350 سوال آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

+

دانلود جزوه و نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک

محتویات این بسته با توجه به سرفصل های آزمون به شرح زیر می باشد :

+ سوالات استانداردقانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 90)
+ سوالات استاندارد مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن  و اصول طبقه بندی کالا 
200 سوالات + جزوه آشنایی با قانون امور گمرکی کامل
200 سوالات + جزوه آشنایی با آیین نامه های قانون امور گمرکی کامل
200 سوالات + جزوه آشنایی با مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن و اصول طبقه بندی کالا  کامل
200 سوالات + جزوه آشنایی با مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی  کامل
200 سوالات + جزوه آشنایی با سامانه جامع امور گمرکی  کامل
200 سوالات + جزوه آموزشـی اینکوترمز (2010)  کامل

 

 

اهم موضوعات و منابع آزمون:
1ـ بارفرابري II و حمل و نقل گذربردي )ترانزيت جاده(/ طبق برنامه درسي فياتا
2ـ قوانين و مقررات حمل و نقل بين المللي كاال و مسافر )ريلي، دريايي، هوايي و جادهاي و بخشنامه هاي مرتبط(
3ـ راهنماي كنوانسيون TIR به همراه كنوانسيون گمركي محفظه هاي بار
4ـ دوره آموزشي حمل و نقل جادهاي بين المللي كالا/ جلدهاي اول و دوم )طبق برنامه درسي آكادمي ايرو( ـ اتاق بازرگاني
ايران
5ـ مسئوليت مدني حمل و نقل زميني
صفحه 5
6ـ راهنامه (CMR(
7ـ آشنايي با سازمان و كنوانسيونهاي مرتبط با حمل و نقل بين المللي
8ـ سازمانها و كنوانسيونهاي گمركي
9ـ آييننامه نحوه بارگيري و حمل ايمن بار و وسايل نقليه جادهاي
10ـ آيين نامه اجرايي حمل و نقل جادهاي مواد خطرناک
11ـ دستورالعمل جابه جايي محموالت ترافيكي
12ـ مقررات حمل و نقل بار در راههاي كشور و اصالحيه آن
13ـ آشنايي با سيستم هاي بسته بندي، تخليه و بارگيري كاال
14ـ آخرين نسخه اينكوترمز )مقررات رسمي اتاق بازرگاني بينالملل براي تفسير اصطالحات بازرگاني(
15ـ مسئوليت هاي مدني حمل و نقل زميني )جاده و ريل(
16ـ حمل و نقل بينالملل از نگاه حقوق، اسناد مديريت پروژه و ريسك
17ـ قانون امور گمركي به انضمام آيين نامه اجرايي آن
18ـ قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو ايران و آييننامه اجرايي آن
19ـ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به همراه آيين نامه هاي اجرايي آن
20ـ قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تجديد نظر كيوتو
21ـ قانون و مقررات تردد وسايل نقليه خارجي و آيين نامه مربوط
22ـ بيمه حمل و نقل در تجارت بين الملل
23ـ مديريت و اقتصاد حمل و نقل بين المللي
24ـ مديريت بازاريابي حمل و نقل بين المللي
25ـ ضوابط و مقررات تأسيس و فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا
تذكر: موضوعات و سرفصلهاي مرتبط با مواد آزمون، صرفاً به منظور آشنايي متقاضيان ارائه شده است و بديهي است تعهد
قانوني يا عرفي جهت الزام به طرح سؤال از تمام يا قسمتهايي از آنها، براي اين سازمان ايجاد نميكند. مضافاً اينكه مطابق
آييننامه جاري، اشراف متقاضيان به دانش، تجربه و مهارتهاي مرتبط با موضوعات حمل و نقل بين المللي مدنظر ميباشد.
بديهي است آخرين نسخ هريك از منابع معرفي شده، مرجع تلقي ميشود.
مواد آزمون:
– آزمون شامل 120 سوال بهصورت چهارجوابي درقالب يك دفترچه با سرفصلهاي زير و ضريب 1 و با لحاظ نمره منفي
خواهد بود.
مجموعه مواد امتحاني )انواع حمل و نقل بينالمللي و ترانزيت كاال ـ قوانين، مقررات و آيين نامه هاي انواع حمل و نقل
بين المللي و ترانزيت كاال و امور گمركي ـ سازمانها و كنوانسيونهاي انواع حمل ونقل بين المللي كالا، گمركي و قوانين و اسناد ذيربط آنها ـ كليه ضوابط و مقررات مربوط به حمل )بسته بندي، بارگيري، مهار، حمل و تخليه( و ايمني انواع كاال و
بارهاي ترافيكي و مواد خطرناک ـ بيمههاي مختلف مرتبط با امور حمل و نقل بين المللي ـ مديريت امور مرتبط با پايانه هاي
حمل و نقل )از جمله در بنادر( ـ اسناد حمل و نقل بين المللي كالا و مبادالت تجاري بين الملل ـ مديريت بازاريابي و اقتصاد
حمل و نقل بين المللي ـ زبان انگليسي تخصصي حمل و نقل و ترانزيت(

azmonfaragir
16 دسامبر 2019
5252 بازدید

 برچسب ها: