دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 مدار الكتريكي 1  220 سوال + پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 مدارهاي  الكتريكي 2  210سوال+ پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 ماشينهاي الكتريكي 1 107 سوال+ پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 ماشينهاي الكتريكي2  28سوال+ پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 الكترونيك 1  115سوال+ پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 الكترونيك 2  173سوال+ پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات استخدامی تاسیسات برقی98 سيستمهاي قدرت 1  79 سوال+ پاسخنامه

 

 

 

 

azmonfaragir
26 فوریه 2020
208 بازدید